Oferta - Titoría

A acción titorial constitúe un elemento inherente á actividade docente dentro dun concepto integral da educación. Entraña unha relación individualizada coa persoa do educando na estrutura e a dinámica das súas actitudes, aptitudes, coñecementos e intereses. A titoría debe de axudar a integrar coñecementos e experiencias dos distintos ámbitos educativos, contribuíndo tamén a integrar a experiencia escolar, en xeral, e a vida cotiá extraescolar. Baixo esta perspectiva, o desenvolvemento da función titorial asegura que a educación sexa verdadeiramente integral e persoalizada, e non quede reducida a mera instrución ou impartición de coñecementos.

A títoría e orientación adquire matices diferentes ao longo das distintas etapas educativas:

A educación infantil e primaria, as funcións máis importantes refierense á inserción do neno no grupo de compañeiros, a adaptación escolar inicial,a prevención de dificultades de aprendizaxe e a vinculación da escola coa familia.
O el nivel de secundaria, pasan a prevalecer os aspectos de orientación relativos á elección entre distintas vías e opcións educativas, así como o afianzamento de técnicas eficaces de estudo.

O término da ESO, e o longo da posobrigatoria, cobra especial importancia a orientación cara a estudos posteriores e a orientación para a transición á vida activa. A orientación profesional presupón información profesional, pero non consiste só nela. Ademais, tomará en conta as aptitudes, inclinacións e intereses persoais de cada individuo. (Libro Blanco, 1989).

Despois desta breve reseña das funcións da titoría, pasamos a indicar cales son os profesores titores de cada curso, así como o horario de atención as nais e pais. Importante: Para poder ser atendido adecuadamente, é necesario que reserve cita con antelación, deste xeito o profesor titor poderá contrastar a información do seu fillo con todos os profesores que lle imparten clase.

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º curso de E.I.- Grupo A: Villaverde Rouco, Miriam 
4º curso de E.I. - Grupo B: García García, Yaneth 
5º curso de E.I. - Grupo A: Calvo Pena, Carmen María 
5º curso de E.I. - Grupo BCastiñeiras Gómez, Mª Soledad 
6º curso de E.I. - Grupo A: Méndez Torrado, Mª Rosario 
6º curso de E.I. - Grupo B: Devesa Rodríguez, Cristina 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º curso de E.P. - Grupo A: Otero Ferreiro, Mª Belén
1º curso de E.P. - Grupo B: Lema Rivadas, Mª Luisa
2º curso de E.P. - Grupo A: Rodríguez Recarey, Vanesa
2º curso de E.P. - Grupo B: Lois Pascual, Ana
3º curso de E.P. - Grupo A: Mourazos Otero, Rosa Mª  
3º curso de E.P. - Grupo B: Riveira García, Cristina
4º curso de E.P.-  Grupo A: Dubra Ríos, Lucía 
4º curso de E.P. - Grupo B: Suárez Pérez, Isabel 
5º curso de E.P. - Grupo A: García Olveira, Mª Jesús 
5º curso de E.P. - Grupo B: Carril García, Eva
6º curso de E.P. - Grupo A: Ferreiro Millán, Mª Jesús
6º curso de E.P. - Grupo B: Pérez Conde, Natalia

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º curso de E.S.O. - Grupo A: Dopazo Santos, Andrés
1º curso de E.S.O. - Grupo B: Penas Vázquez, María Isabel
2º curso de E.S.O. - Grupo A: Ramos Benito, Victoriano
 
2º curso de E.S.O.-  Grupo B:  Cruces Vázquez, Rosa
3º curso de E.S.O. - Grupo A: Fernández Castro, Remedios 
3º curso de E.S.O. - Grupo B: Fraiz Arias, Esther
4º curso de E.S.O.-  Grupo A: Romero García-Ciudad, María
4º curso de E.S.O. - Grupo B: Rey Salgueiros, Yolanda

 Descargar titorías 2021-22
@cole_remedios tweets