Oferta - Comunidade educativa

A Entidade titular, os profesores, os alumnos, os pais e nais, os titores legais e o persoal de administración e servizos, constitúen a comunidade educativa. Nesta liña, a integración plena e a participación na vida da comunidade educativa é un elemento de identificación co Cáracter Propio. 

ALUMNOS como verdadeiros protagonistas da súa propia educación.
PAIS DE ALUMNOS que, como educadores natos, fomentan no ámbito familiar un clima que facilita e asegura a educación integral.
CLAUSTRO DE PROFESORES que, como educadores especializados, responsabilízanse, dun modo directo e inmediato, en promover e animar a Comunidade Educativa.
PERSOAL DE ADMINSITRACIÓN E SERVIZOS que, como membros que non están directamente relacionados co ensino, son correlativamente responsables na acción educativa global.
DIRECCIÓN E EQUIPO DIRECTIVO órgano colexiado que depende da Entidade Titular. É o primeiro órgano responsable da educación, funcionamento e coordinación de todos os estamentos do Centro .
A relación en ambiente de corresponsabilidade, dá coherencia y fecundidade á acción educativa e contribúe a conseguir un bo nivel de formación.

Formar parte da Comunidade Educativa compromete a:

  • Compartir e achegar, con espírito de servizo, as competencias e habilidades.
  • Construír unha comunidade viva na que todos busquen o ben dos demais.
  • Potenciar a integración e participación da COMUNIDADE EDUCATIVA, para chegar a ser comunidades abertas e dispoñibles. 

 

 EQUIPO DIRECTIVO 

Directora Titular  Margarita García Carreira 
Director Pedagóxico
 Francisco Javier Gómez Feás
Xefe de Estudos de Infantil e Primaria 
Lema Rivadas, Mª Luisa
Xefe de Estudos de ESO 
Rey Salgueiros, Yolanda
Coordinadora de Pastoral 
Ferreiro Millán, Mª Jesús
Secretaria 
Carmen Rey Mancebo

CLAUSTRO DE PROFESORES

Cánive Brión, Mª de los Angeles
Carril García, Eva
Casal Fernández, Isabel
Calvo Pena, Carmen María
Castiñeiras Carreira,  Mª Emma
Castiñeiras Gómez, Mª Soledad
Castro Wagner, Mª Jesús
Cruces Vázquez, Rosa Mª 
Devesa Rodríguez, Cristina
Davila Queiruga, Jose Ramón
Díaz Salvado, María
Dobarro Landeira, Adrián
Dopazo Santos, Andrés
Dubra Ríos, Lucía
Fernández Castro, Remedios
Fernández Rial, Emilio
Ferreiro Millán, Mª Jesús
Fraiz Arias, Esther
García Dios, Antía
García García, Yaneth
García Olveira, Mª Jesús 
Gómez Feás, Francisco Javier
González Cortón, Brais
Lema Rivadas, Mª Luisa
Lois Pascual, Ana
Mourazos Otero, Rosa Mª
Novoa Blanco, Ángel Manuel
Méndez Torrado, Mª Rosario
Otero Ferreiro, Mª Belén
Pardavila Caamaño, Mª Custodia
Penas Vázquez, María Isabel
Puy Fraga, Teresa
Ramos Benito, Victoriano
Recuna Raposo, Araceli
Rey Salgueiros, Yolanda
Riveira García, Cristina
Rodríguez Recarey, Vanesa
Romero Gracía-Ciudad, María
Suárez Pérez, Isabel
Tresgallo López, Pablo
Villaverde Rouco, Miriam
 

CONSELLO ESCOLAR

Presidente: Francisco Javier Gómez Feás
Representantes do Titular: Margarita García Carreira , María Jesús Ferreiro Millán, Carmen Rey Mancebo
Representantes dos pais e nais dos alumnos: Paula León Pestonic, Isabel López Eiras, Estefanía Maneiro Santamaría, María Esther Gacía Barreiro

Representantes do alumnado:  Andrea Ferro Bello, Pablo Gallego Montero
Representante do persoal de administración e servizos:  Mª Dolores Rodríguez Varela

 

 EQUIPO DE ANIMACIÓN PASTORAL 

Coordinadora: Ferreiro Millán, Mª Jesús
Ed. Infantil: Méndez Torrado, Mª Rosario
1º - 2º Primaria: Rodríguez Recarey, Vanesa
3º - 4º Primaria: Riveira García, Cristina
5º- 6º Primaria: García Olveira, Mª Jesús 
1º Ciclo ESO: Castiñeiras Carreira,  Mª Emma
2º Ciclo ESO: Canive Brión, Mª de los Angeles

 

COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

Director: Javier Gómez Feás
Xefes de Estudos: Marisa Lema Rivadas, Yolanda Rey Salgueiros
Coordinador Ed. Infantil: Villaverde Rouco, Miriam
Coordinador 1º - 2º - 3º Primaria: Lois Pascual, Ana  
Coordinador 4º - 5º-6º Primaria: Carril García, Eva 
Coordinador de 1º Ciclo ESO: Cruces Vázquez, Rosa
Coordinador 2º Ciclo ESO: Canive Brión, Mª de los Angeles
 

 

OUTRAS COORDINACIÓNS

Equipo Dinamización Lingua Galega: Penas Vázquez, María Isabel
Equipo Plan lector e Biblioteca: Dubra Ríos, Lucía
Equipo TIC: Díaz Salvado, María
Proxecto Plurilingüe/BEDA: Fernández Castro, Remedios
Coordinador Actividades Extraescolares:
Ramos Benito, Victoriano 
Equipo Innovación: Ramos Benito, Victoriano
Coordinador Departamento de Orientación:  Casal Fernández, Isabel 
@cole_remedios tweets