Proxecto - Aprendizaxe Cooperativo

O colexio aposta pola innovación educativa, por iso poñemos en marcha ou noso Proxecto de Aprendizaxe Cooperativa nas tres etapas educativas. Esta aposta pola cooperación na aula responde á importancia que ten a interacción social no proceso de aprendizaxe do alumno. De feito, na actualidade as evidencias neste sentido resultan tan abafadoras, que xa ninguén se atreve a cuestionar a necesidade de promover a interacción social na escola.

Agora ben, a dinámica cooperativa non elimina, nin moito menos, o traballo, o estudo e a exercitación individual, senón que os sitúan dentro dun marco grupal, no que todos os alumnos son co-responsables, en certa medida, da súa propia aprendizaxe e do dos seus compañeiros. Deste xeito, aumenta o nivel de procesamento da información, o rendemento e logro académicos, o esforzo persoal, a produtividade, as relacións de axuda, a saúde psicolóxica, a competencia social e a autoestima.

Esta opción non é caprichosa xa que:

 1. Os resultados que veu ofrecendo a investigación educativa nas últimas décadas poñen de manifesto as enormes vantaxes que ofrece a aprendizaxe cooperativa para a mellora do proceso educativo.
 2. A experiencia cada vez máis xeneralizada de centros e institucións que apostan pola aprendizaxe cooperativa como ferramenta para atender á diversidade e ofrecer unha educación de calidade.
 3. As demandas do novo marco educativo español que se deriva do enfoque por competencias, en liña con moitos outros sistemas educativos a nivel europeo e mundial.

 

 

A continuación, recollemos algunhas das vantaxes que ofrecen as dinámicas de cooperación na aula:

 • Consegue aumentar a variedade e a riqueza de experiencias que a escola proporciona aos alumnos, axudándolles a desenvolver maiores habilidades intelectuais e mellorar a súa capacidade de expresión e comprensión verbal.
 • Contribúe significativamente ao aumento da cantidade e calidade das interaccións entre alumnos, o que fomenta o desenvolvemento de habilidades sociais e para o traballo en grupo, e a mellora do procesamento necesario para aprender.
 • Fomenta a asimilación de novas estratexias para aprender a aprender, a partir da observación doutros modelos.
 • Ofrece múltiples oportunidades para desenvolver destrezas complexas de pensamento crítico: planificación e organización da tarefa, toma de decisións, argumentación e defensa de posturas, negociación de puntos de vista e resolución de problemas.
 • Permite que as súas producións sexan máis ricas e estean máis conseguidas, xa que se basean en propostas e solucións de suxeitos con experiencias e coñecementos distintos.
 • Aumenta a motivación cara á aprendizaxe escolar, xa que incide positivamente sobre a probabilidade subxectiva de éxito, a curiosidade epistémica, o compromiso coa aprendizaxe.
 • Mellora o rendemento académico, xera un compromiso coa propia aprendizaxe e o dos compañeiros que fomenta o apoio e a axuda mutua.
 • Reduce a ansiedade, xa que favorece a autoestima dos alumnos e a confianza en si mesmos, permítelles traballar nunha contorna tranquila e aumenta as probabilidades de éxito.
 • Favorece a integración e a comprensión intercultural, xa que contribúe a compensar situacións de exclusión social e promove relacións multiculturais positivas.
 • Fomenta unha maior cohesión dentro do grupo-clase, potenciada polo desenvolvemento de actitudes de apertura, amizade e confianza, que derivan no achegamento e integración entre compañeiros. Contribúe á mellora do clima de centro.

 
@cole_remedios tweets